Matej II. (1608 – 1619) korunovaný 19. novembra 1608

 
     
 

        Matej sa dal korunovať za uhorského kráľa so súhlasom uhorského snemu 19. novembra 1608. Bolo to v nepokojnom období, keď pre neschopnú Rudolfovu vládu vznikli vážne nepokoje v Čechách, v Rakúsku aj v Uhorsku. V Uhorsku zvíťazil nad kráľovskou stranou Štefan Bocskay so svojimi stúpencami, povstalcami. V takej situácii musel Rudolf II. vydať uhorskú korunu Matejovi. Už 12. júna 1608 ju preniesli z cisárskej klenotnice do Kaplnky svätého Víta na Pražskom hrade. Tam ju o niekoľko dní slávnostne odovzdali tristočlennej delegácii uhorských magnátov a šľachticov. Na Rudolfovu žiadosť viezli potom korunu a ostatné korunovačné insígnie pražskými ulicami v honosnom koči, ktorý ťahalo šesť bielych koní. Koč sprevádzali aj české a nemecké jednotky. Klenoty previetli do Matejovho tábora za Prahou, kde ich kardinál Dietrichstein vystavil na obdiv v prepychovom, vopred pripravenom stane zo zeleného plátna. Až potom ich odviezli do Prešporku.

        Matej prišiel z Viedne do Uhorska 21. septembra. Na hraniciach ho čakalo a privítalo nídherne vystrojené zemianske bandérium. Pod vedením Juraja Thurzu sa tu zhromaždilo až desaťtisíc mužov. Panovníka v krajine privítal kvetnatým latinským príhovorom Mikuláš Istvánffy, vtedajší zástupca krajinského palatína. Pri vstupe na dunajský most vítal Mateja ešte aj uhorský prímas arcibiskup František Forgách.

         Nemecké, rakúske a české jednotky, ktoré sprevádzali kráľa z Viedne, sa ubytovali na pravom v táboroch brehu Dunaja, uhorské vojsko s ním prešlo cez most a rozložilo sa pred mestskými hradbami a v podhradí. Sám Matej s príbuznými a družinou sa ubytovali na hrade, kde bola uložená aj koruna.

         Korunovaniu predchádzalo zasadnutie korunovačného snemu, ktorý využil oslabenú pozíciu nastávajúceho kráľa a pri tejto príležitosti vytvril novú stavovskú ústavu.

         Korunovácia, ktorá bývala v minulosti vecou medzinárodnej reprezentácie, sa stala vecou uhorského "národa". Ulice, kadiaľ mal kráľ po korunovaní prechádzať, nepotiahli načerveno ako doteraz, ale použili trojfarebné súkno vo farbách uhorskej zástavy. Kordón pri vítaní panovníka a špalier korunovačného sprievodu tvorila odteraz ozbrojená garda prešporských mešťanov.

          Na korunovačnom obrade a na katolíckej omši sa, prirodzene, zúčastnili aj protestanti. Palatín Štefan Iiiésházy sa prítomných opýtal, či chcú Mateja za Kráľa. Korunu mu však ako evanjelik na hlavu klásť nesmel, preto pri tomto úkone prímasovi arcibiskupovi asistoval iný biskup.

          Po korunovaní v dóme, po pasovaní rytierov Zlatej ostrohy v Kostole Panny Márie pri kláštore františkánov, po zložení prísahy pred Michalskou bránou a po akte na korunovačnom kopčeku bola v slávnostnej sieni hradu pripravená korunovačná hostina. Vo vedľajších sieňach hradného paláca bola pripravená hostina na siedmich stoloch. Pre ľud na uliciach upiekli na ražňoch šesť volov a na pitie pripravili šesťdesiat okovov vína. Hajdúsi dostali ďalších sto okovov vína a štyri upečené voly. Pri rozoberaní súkna sa strhla taká zvada, že mnohým ľuďom poodrezávali prsty, ba aj celé ruky. Niektorých ušliapali alebo aj zabili. Medzi ľudí v uliciach rozhadzovali peniaze a pamätné žetóny.

          Súčasťou korunovačnej slávnosti boli opäť rytierske turnaje a ohňostroje. Na Dunaji sa uskutočnila aj hraná námorná bitka.

           Na začiatku 17. storočia sa objavila ešte jedna "uhorská" kráľovská koruna. Dostal ju od tureckého sultána Achmeda I. v roku 1605 Štefan Bocskay, aby sa ňou dal korunovať za nezávislého uhorského kráľa. Jeho kráľovstvo malo byť v Sedmohradsku, čo bola len časť uhorského kráľovstva. Bocskaya roku 1606 prinútili dohodnúť sa s matejom, preto sa tureckou korunou korunovať nedal. Roku 1610 sa koruna dostala do rúk palatínovi Jurajovi Thurzovi, ktorý ju odovzdal kráľovi Matejovi. Dodnes je táto turecká "pohanská" koruna, doplnená len malým krížikom, uložená ako vzácny historický doklad vo viedenskej cisárskej klenotnici.

Zdroj: Štefan Holčík, Korunovačné slávnosti

Fotogaléria Korunovačných Slávností 2006 - photos by Peter Paulik  © 2006

      

 
   
 

*   All rights reserved  ©  bratislavainfo.sk  *